Wybierz kategorię
Ostatnio oglądane
Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Wyszukiwarka
Producent
Regulamin sklepu

§1. Słownik pojęć

 • Sprzedawca, Administrator danych – Teambike Eliza Jusyp, z siedzibą przy ul. A. Fredry 5, 37-700 Przemyśl, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przez Urząd Miasta w Przemyślu, Rynek 1, 37-700 Przemyśl NIP: 953-265-84-37, Regon: 363292435, nr tel. 507 039 208, e-mail: sklep@teambike.pl
 • Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną http://www.teambike.pl za pośrednictwem którego Kupujący może składać Zamówienia..
 • Kupujący, Klient – osoba korzystająca ze Sklepu, w tym zwłaszcza składająca Zamówienie za pośrednictwem Sklepu. Kupującymi mogą być w szczególności Konsumenci lub Indywidualni Przedsiębiorcy.
 • Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną, dokonujący czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu Cywilnego).
 • Indywidualny Przedsiębiorca (Przedsiębiorca na prawach Konsumenta) – Kupujący będący osobą fizyczną zawierającą umowę (w tym: umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) bezpośrednio związaną z prowadzoną działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla Kupującego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przezeń działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 • Polityka Prywatności – dokument obejmujący szczegółowe informacje w zakresie zasad ochrony danych osobowych Kupujących przez Sprzedawcę, zamieszczony na stałe w zakładce "Polityka prywatności" na stronie Sklepu.
 • Regulamin – niniejszy Regulamin..
 • Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie.
 • Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.


§2
Postanowienia ogólne:

 1. Regulamin zawiera zasady dokonywania zakupów w Sklepie.
 2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze znajomością Regulaminu i akceptacją jego postanowień.
 3. Przyjmuje się, że Klient, składając zamówienie, zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.
 4. Wszystkie towary oferowane w sklepie internetowyn są fabrycznie nowe i bez wad.
 5. Wszystkie towary posiadają gwarancje producenta.
 6. Sprzedający zapewnia, iż stosownie do obowiązujących przepisów prawa, obowiązany jest do zapewnienia zgodności Towarów z umową.
 7. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. W cenach towarów oferowanych na stronie nie uwzględniono kosztów dostawy.
 8. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
 9. Sklep zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty bez uprzedzenia.
 10. Sklep realizuje tylko sprzedaż detaliczną. W kwestii sprzedaży hurtowej, prosimy o kontakt na adres email: sklep@teambike.pl.
 11. W momencie potwierdzenia przez Kupującego wysłanego przez niego zamówienia, dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Sprzedającym a Kupującym. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zamówieniu.
 12. Czas trwania Umowy obowiązuje od momentu złożenia zamówienia przez Kupującego do momentu dostarczenia towaru do Kupującego.
 13. Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zamianami) oraz w Ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).
 14. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 
§3 Zamówienia
 1. Zamówienia można składać w następujący sposób: poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu, e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej sklepu, telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej sklepu w zakładce kontakt.
 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na jego weryfikację. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych, bądź sposobu zapłaty.
 3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej sklepu przy kupowanym towarze, w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
 4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru.

§4 Płatności

 1. Możliwe formy płatności to: płatność przy odbiorze” (płatność gotówką za pobraniem) – w dniu dostarczenia Towaru (przed jego wydaniem) i płatność „z góry”  przelewem elektronicznym – bezpośrednio po złożeniu Zamówienia.
 2. W przypadku dokonywania płatności "z góry" należy wykonać przelew na konto 83 1050 1546 1000 0090 9541 0883 ING Bank Śląski. W tytule przelewu należy wpisać numer zamówienia.
 3. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.
 4. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.
§5 Realizacja Zamówień
 1. Sprzedawca może informować Kupującego o statusie Zamówienia w toku jego realizacji, w szczególności wysyłając wiadomości na podany przez Klienta adres e-mail, SMS lub kontaktując się telefonicznie – w zakresie dopuszczalnym przez powszechnie obowiązujące przepisy.
 2. Sprzedawca po zawarciu umowy sprzedaży Towarów wystawi i wyda Kupującemu dokumenty wymagane powszechnie obowiązującymi przepisami, w tym zwłaszcza stosowany dokument fiskalny (paragon lub fakturę VAT).

§6  Wysyłka towaru

 1. Zamówiony towar sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej).
 2. Realizacja zamówienia następuje w ciągu 2 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie w przypadku realizacji zamówień opłaconych "z góry", zaś w przypadku realizacji zamowień z opcją "płatność za pobraniem" - dwóch dni roboczych od momentu złożenia zamówienia.
 3. Szczegółowe informacje na temat kosztów i form dostawy zostały zaprezentowane w dziale Dostawa.
§7 Reklamacje
 1. W przypadku niezgodności towaru z umową, klient powinien odesłać towar, wraz z dokumentem zakupu oraz opisem niezgodności. Towar, klient odsyła na koszt własny. Towar należy odesłać na adres: Teambike Eliza Jusyp, ul. A. Fredry 5, 37-700 Przemyśl
 2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu otrzymania zwrotu towaru.
 3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.
 4. Indywidualne ustawienia komputera i monitora klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.
§8 Prawo odstąpienia od umowy
 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) Kupujący będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów w terminie 14 dni kalendarzowych. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia otrzymania towaru. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Wzór formularza odstąpienia od umowy zamieszczono poniżej.
  Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu winno w szczególności zawierać: Adresata: (Teambike Eliza Jusyp, NIP: 795 207 09 16, ul. A. Fredry 5, 37-700 Przemyśl), imię i nazwisko Konsumenta, adres, numer zamówienia, nazwę i ilość towaru, datę odbioru towaru, wskazanie formy zwrotu uiszczonej ceny, podpis Konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) .
 2. Klient zwraca towar wraz z dołączonym dowodem zakupu (paragon, faktura) do sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres:Teambike Eliza Jusyp, ul. A. Fredry 5, 37-700 Przemyśl.
 3. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota.
 4. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 5. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje Kupującemu w wypadkach określonych w obowiązujących przepisach, a to zwłaszcza w odniesieniu do umów:
 • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY (WZÓR):

 

…………………………..

Miejscowość, data

…………………………………………

…………………………………………

Pełna nazwa przedsiębiorcy

Adres siedziby przedsiębiorcy

…………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta

…………………………………………

Adres konsumenta

 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

lub poza lokalem przedsiębiorstwa

 

 Na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (art. 27) odstępuję od umowy zawartej w dniu …………………….na odległość*/poza lokalem przedsiębiorstwa* bez podania przyczyny. 

Towar zwrócę stosownie do postanowień umowy.

Proszę o zwrot ceny towaru na konto*………………………………………………………………/ w sposób, w jaki dokonano płatności za towar.*

………………………

Podpis konsumenta

 * Niepotrzebne skreślić

Załącznik: dowód zakupu*/umowa* (zalecane)                                                                        

§9. Gwarancja
 1. Jeżeli w oświadczeniu gwarancyjnym nie określono inaczej, Sklep udziela udziela 2 latniej gwarancji, licząc od dnia wydania towaru.
 2. Gwarancja może być udzielona przez Sprzedawcę lub inny podmiot niż Sprzedawca (np. przez producenta lub dystrybutora). Szczegółowe warunki dotyczące odpowiedzialności na podstawie gwarancji, w tym także dane podmiotu odpowiedzialnego za realizację gwarancji oraz podmiotu uprawnionego do skorzystania z niej są dostępne w opisie gwarancji, np. w karcie gwarancyjnej lub w innym miejscu dotyczącym udzielenia gwarancji.
 3. Sprzedawca wskazuje, że w przypadku braku zgodności Towaru z umową Kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt Sprzedawcy oraz że gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
 4. W przypadku Towarów objętych gwarancją innego podmiotu niż Sprzedawca (np. producenta) Kupujący może skierować roszczenie z tytułu tej gwarancji zgodnie z jej warunkami, lub skorzystać z możliwości zgłoszenia roszczenia u Sprzedawcy. Zgłoszenie gwarancyjne można wykonać poprzez: kontakt drogą elektroniczną na adres: sklep@teambike.pl, lub telefonicznie pod numerem: 507 039 208.
 5. Sprzedawca zapewnia roczną obsługę serwisową przy zakupie rowerów w siedzibie stacjonarnej Sklepu tj. przy ulicy Fredry 5 w Przemyślu.

§10
. Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur:
 1. Przed wszczęciem postępowania sądowego, Konsumentom przysługuje prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  Konsument uprawniony jest w szczególności do:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz. U. 2001, nr 113, poz. 1214);
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej,
  3. uzyskania bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.
DO GÓRY
Copyright © 2016 teambike.pl | Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.
Sklep internetowy: KQS.store | 1196540